ท่าคันโท

กศน

กศน.ดงสมบรูณ์


ข้อมูลพื้นฐานของ  กศน. ตำบลดงสมบูรณ์
สภาพทั่วไป
                ตำบลดงสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ห่างจากอำเภอท่าคันโท  25  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ  106  กิโลเมตร   มีพื้นที่โดยประมาณ  53.76   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   33,606   ไร่  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลใกล้เคียง  ดังต่อไปนี้
                ทิศเหนือ                ติดกับลำน้ำปาวทั้งหมด
                ทิศตะวันตก         ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางอุ้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์
                ทิศตะวันออก        ติดกับเขต  ลำน้ำปาวทั้งหมด 
                ทิศใต้                     ติดกับเขตเทศบาลตำบลหนองหิน  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์


การปกครอง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้นำ
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
บ้านดงสมบูรณ์
บ้านดงสมบูรณ์
บ้านดงกลาง
บ้านดงกลาง
บ้านดงบัง
บ้านดงสวรรค์
บ้านดงจันทร์
บ้านไทยเจริญ
บ้านไทยเจริญ
นายอนันต์  เหล็กเพชร     
นายสมนึก  อุ่นคำ
นายอักษร  ปัญหาเสนา
นางปิยนาถ  อันทะนิล
นายพันดร  พิมจำปา
นายสมิง  เหล่าดี 
นายวิเชียร   สุขศรีดี
นายหนูจันทร์  นามฝาง
นายแสน  ทิพย์เสถียร 
กำนันตำบล
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน


จำนวนประชากร / จำนวนครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  795  ครัวเรือน
               1.จำนวนประชากรทั้งหมด  4,231  คน  เป็นชาย  2,096  คน  เป็นหญิง  2,135 คน
 
รายละเอียดตามตารางดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
( หลัง )
ชาย
หญิง
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
บ้านดงสมบูรณ์
บ้านดงสมบูรณ์
บ้านดงกลาง
บ้านดงกลาง
บ้านดงบัง
บ้านดงสวรรค์
บ้านดงจันทร์
บ้านไทยเจริญ
บ้านไทยเจริญ
370
337
266
157
220
275
78
93
300
365
345
247
159
205
302
87
99
       326
735
682
513
316
425
577
165
192
         626
136
134
109
104
84
75
34
40
79
รวม
2,096
2,135
4,231
795
               


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น