ท่าคันโท

กศน

กศน.นาตาล


ข้อมูลทั่วไป
กศน. ตำบลนาตาล 


1. ที่ตั้ง
1.1 ศูนย์ กศน. ตำบลนาตาล หมู่ 11 บ้านหนองแซง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอท่าคันโท ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กม.และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 109 กม.สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีเขตติดต่อพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท
1.2 พื้นที่ ตำบลนาตาลมีพื้นที่ทั้งหมด 107.60 ตารางกิโลเมตร
1.3 สภาพภูมิประเทศ ตำบลนาตาล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงสภาพทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล บริเวณตอนล่างเป็นภูมิแอ่งน้ำขนาดกลางเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยยางตอนบน ซึ่งเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรภายในตำบล และมีลำน้ำไหลผ่านบริเวณบ้านนาตาล หมู่ 12 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และ 14 

2. สภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา อาชีพรอง คือ รับจ้างและค้าขาย
ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว
มีแต่เด็กและคนชรา

2.1 จำนวนหมู่บ้าน มี 14 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 1 บ้านนาตาล นายดวงใจ สารบุญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. หมู่ที่ 2 บ้านนาตาล นายณรงค์ ปุงโนนลาน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3. หมู่ที่ 3 บ้านนาตาล นายทองพูน ทอดภักดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซง นายบุญจันทร์ พลนวน เป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
5. หมู่ที่ 5 บ้านเกิ้ง นายถาวร นัดทะยาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
6. หมู่ที่ 6 บ้านหนองแซง นายจารุวัตร สุวรรณดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซง นายอุทัย พงษ์บุปผา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
8. หมู่ที่ 8 บ้านโนนอำนวย นางสุดใจ สอนสุภาพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
9. หมู่ที่ 9 บ้านโนนอำนวย นายทองสุข วงค์ไชย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
10. หมู่ที่ 10 บ้านด่านช้าง นายจันโท แก่นจำปา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
11. หมู่ที่ 11 บ้านหนองแซง นายมานิตย์ ศรีคำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
12. หมู่ที่ 12 บ้านนาตาล นายประสาน นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
13. หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนามูล นายทองแดง แน่นอุดร เป็นผู้ใหญ่บ้าน
14. หมู่ที่ 14 บ้านหนองแซง นายอุทัย วงค์วิราช เป็นผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร ตำบลนาตาล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,758 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 6,911 คน แยกเป็น ชาย 3,517 คน และ หญิง 3,394 คน
จำนวนประชากรในเขตตำบลนาตาล


จำนวนประชากรในเขตตำบลนาตาล

หมู่บ้าน/บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ 1.บ้านนาตาล

537

693

1230

หมู่ 2.บ้านนาตาล

379

377

756

หมู่ 3.บ้านนาตาล

282

436

718

หมู่ 4.บ้านหนองแซง

373

377

750

หมู่ 5.บ้านเกิ้ง

445

456

891

หมู่ 6.บ้านหนองแซง

393

382

775

หมู่ 7.บ้านหนองแซง

493

486

979

หมู่ 8.บ้านโนนอำนวย

346

319

665

หมู่ 9.บ้านโนนอำนวย

531

531

1,062

หมู่ 10.บ้านด่านช้าง

203

169

372

หมู่ 11.บ้านหนองแซง

358

317

675

หมู่ 13. บ้านน้อยนามูล

158

161

319

หมู่ 14.บ้านหนองแซง

232

236

468

รวม

3,517

3,394

6,9112.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ (มันสำปะหลัง,ปลูกอ้อย ปลูกผัก ปลูกพริก ทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ อาชีพรองคือรับจ้าง และค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000 บาท/ปี
หน่วยธุรกิจในเขตตำบลนาตาล
2.2.1 ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 1 แห่ง
2.2.1 โรงสี 8 แห่ง
2.2.3 ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 45 แห่ง
2.2.4 ลานรับซื้อผลผลิตการเกษตร 2 แห่ง
3. สภาพทางสังคม
3.1 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ดังนี้
-โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170) ตั้งอยู่เขต ม.5
-โรงเรียนบ้านหนองแซง ตั้งอยู่เขต ม.11
-โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ตั้งอยู่เขต ม.8
3.2 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
3.3 ห้องสมุดประชาชน (ในเขตเทศบาล ต.ท่าคันโท) จำนวน 1 แห่ง
3.4 กศน.อำเภอท่าคันโท (ในเขตเทศบาล ต.ท่าคันโท) จำนวน 1 แห่ง
3.5 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาตาล จำนวน 1 แห่ง
3.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิ้ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอำนวย
3.7 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง
3.8 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลท่าคันโท (ในเขตเทศบาล ต.ท่าคันโท ) จำนวน 1 แห่ง
- สถานีอนามัยบ้านหนองแซง (ตั้งอยู่เขต ม.4) จำนวน 1 แห่งทำเนียบครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาตาล


ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นางเกศรัตน์  ภูกิ่งเงิน

ผอ.กศน.อ.ท่าคันโท

2

นายไชยรัตน์  แสงภักดี

ครูอาสาสมัครฯ

3

นางสาวนภาวรรณ  บัวสมบัติ

ครู กศน.ตำบล

4

นายธนชิต  ภวสุริยกุล

ครู กศน.ตำบล

5

นางสาววรรณภา  อุ่นทะยา

ครู ศรช.
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น